Stadgar

Kvinnojourer i Väst (KiV) är en sammanslutning av självständiga kvinno- och tjejjourer inom Västra Götalands län.  KiV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män som grundläggande mål.  Föreningens mål och verksamhet regleras av dessa stadgar.

§1. Mål

Kvinnojourer i Väst skall vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan Kvinno- och tjejjourerna i Västra Götalands Län och arbeta i feministisk anda.

§2. Verksamhet

Kvinnojourer i Väst har till uppgift att:

 1. Främja samarbete i gemensamma frågor

 2. Stödja erfarenhetsutbyte

 3. Främja utbildning och anordna utbildningar

§3. Medlemskap

mom 1. Medlemskap beviljas kvinno- och tjejjourer som antagit föreningens stadgar samt erlagt medlemsavgift.

mom 2. Medlemskap i föreningen upphör om medlemsjour skriftligt anmäler detta till styrelsen.

Medlemsjour som skadar organisationens intresse kan av årsmötet med 2/3-dels majoritet uteslutas efter det att jouren i fråga beretts tillfälle att yttra sig.

§4. Medlemsavgift

Medlemsjour skall årligen erlägga medlemsavgift med det av årsmötet fastställda beloppet.

§5. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är lika med ett kalenderår.

§6. Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Den består av ombud för de anslutna kvinno- och tjejjourerna, varav ett ombud är röstberättigat.

mom 1. Röstberättigade vid föreningens årsmöte är ett ombud för varje medlemsförening. Styrelsens ledamöter saknar rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

mom 2. Röstning sker som regel öppet. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas.

mom 3. Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetalet. Vid lika röstetal tillämpas lottning.

Till styrelse och valberedning är endast medlemmar i kvinno- och tjejjourer anslutna till föreningen valbara. Revisorer och dess suppleanter kan väljas utanför föreningen föreningen.

§7. Ordinarie årsmöte

mom 1. Föreningens ordinarie årsmöte avhålles före 15 april.

Tid och plats för årsmötet fastställes av styrelsen.

Kallelse med dagordning till ordinarie årsmöte utfärdas skriftligen av styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.

Verksamhetsberättelse med årsbokslut, vera
ksamhetsplan, budget, motioner/prepositioner samt styrelsens yttrande och frågor som hänskjutits till årsmötet tillställes medlemsjourerna senast två veckor för mötet.

mom 2. Motioner till årsmötet kan väckas av enskild medlem inom kvinno- och tjejjourerna och skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet.

mom 3. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare och justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och godkännande av densamma
 8. Ekonomisk redovisning och godkännande av densamma
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 13. Godkännande av förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år
 14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 15. Fastställande av arvoden
 16. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
 17. Fastställande av budget för nästkommande år
 18. Val av   a) ordförande respektive kassör för två år
               b) tre respektive fyra ordinarie ledamöter för två år
 19. Val av två revisorer samt suppleanter för ett år
 20. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
 21. Behandling av motioner samt ev. frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
 

Eventuell reservation i ett ärende skall lämnas skriftligen till årsmötets ordförande innan mötet avslutas.

§8. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas

 • om styrelsen så beslutar
 • om revisorerna så begär
 • om 1/3 del av medlemsjourerna så begär

Begäran om extra årsmöte skall vara skriftligt och innehålla uppgift om och underlag för de ärenden som skall tas upp till behandling, samt tillsändas styrelsen.

Extra årsmöte skall hållas inom sextio dagar räknat från den dag då begäran om extra årsmöte inkommit till styrelsen.  Tid och plats fastställes av styrelsen.

Kallelse utgår som till ordinarie årsmöte.

Vad gäller rösträtt, röstning, närvaro- och yttranderätt gäller samma bestämmelser som vid ordinarie årsmöte.  Möteshandlingarna skall finnas tillgängliga två timmar före mötet.

§9. Styrelse

Förvaltning av föreningens angelägenheter handlägges av den av årsmötet valda styrelsen.

mom 1. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och tre, fem eller sju ledamöter, där ordförande och kassör väljs växelvis. 

Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv. Samtliga ledamöter väljs för två år i taget.

Styrelsemedlem kan väljas i högst två på varandra följande mandatperioder. Väljs styrelsemedlem vid ett fyllnadsval för ett år kan hon sedan väljas på nytt i två mandatperioder. Styrelsemedlem som har suttit i två mandatperioder ska utan hinder därav kunna väljas till ordförande eller kassör för ytterligare en mandatperiod. Undantag kan göras för ytterligare en mandatperiod om det visar sig omöjligt att finna någon ersättare. Detta gäller både ordförande, kassör och övriga ledamöter.

mom 2. Vid första val enligt denna stadga utses halva antalet ledamöter för ett år.

mom 3. Kallelse till styrelsemöte och dagordning bör utgå ca två veckor före mötet. 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger / år.

mom 4. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder.  Sittande ord- förande deltar ej i omröstning om det finns en majoritet i frågan, men vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

mom 5. Styrelsen kan inom eller utom sig tillsätta arbetsgrupper vilka svarar inför styrelsen för sin verksamhet.

mom 6. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

mom 7. Styrelsen skall utöver vad som sägs på annan plats i dessa stadgar 

 • inom sig utse vice ordförande och sekreterare 
 • anställa ev. personal 
 • bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för föreningens tillgångar 
 • avge årsredovisning till årsmötet 
 • i övrigt handlägga föreningens angelägenheter 

§10. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper per 31 december skall årligen sammanföras i ett fullständigt bokslut.  Tillsammans med verksamhetsberättelse skall föreningens räkenskaper i god tid före årsmötet tillställas revisorerna för granskning, vilka har att till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

§11. Stadgeändring

Förslag till ändring kan väckas av styrelsen eller av ansluten medlemsjour och skall handläggas som motion/preposition till årsmötet.

Ändring av stadgarna medges, om 2/3-delar av de röstberättigade ombuden så anser, eller om frågan uppnår enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten.


För ändring av §11 och §12 erfordras beslut på två på varandra följande medlems- möten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

§12. Upphörande

För att beslut om föreningens upphörande skall vara giltigt krävs att förslaget biträds av minst 2/3-delar av de i beslutet deltagande ombuden vid två på varandra följande årsmöten.  En månad skall förflyta mellan dessa möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid upphörande av föreningen skall dess tillgångar fördelas mellan de anslutna kvinno- och tjejjourerna på sätt som årsmötet beslutar.                             

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Lämna
sidan nu